بازده آخرین سیگنال ها :
کسب 10 درصد سود در نماد بکاب              کسب 15 درصد سود در نماد چکارن در مدت 4 روز               کسب 30 درصد سود در نماد آکنتور              کسب12 درصد سود در نماد پلاسک : هدف اول              کسب 15 درصد سود در نماد چکارن در مدت 4 روز              کسب 21 درصد سود در نماد آکنتور              کسب 18 درصد سود در نماد شلعاب              کسب 24 درصد سود در نماد ونفت              کسب12 درصد سود در نماد وملت              کسب 8 درصد سود در مدت 3 روز در نماد مداران              کسب 18% سود در نماد لابسا: هدف سوم              کسب 14% سود در نماد لابسا: هدف دوم              کسب 10% سود در نماد حتوکا              کسب 18 % سود در نماد واتی : هدف دوم              کسب 340 % سود در نماد سمگا : هدف دوازدهم              کسب 37 % سود در نماد بمیلا: هدف دوم              کسب 196 % سود در نماد سمگا : هدف هشتم              کسب 178 % سود در نماد سمگا : هدف هفتم              کسب 31 % سود در نماد غشان : هدف پنجم              کسب 28 % سود در نماد غشصفا : هدف چهارم              کسب 51 % سود در نماد قصفها : هدف چهارم              کسب 80 % سود در نماد بنیرو : هدف پنجم              کسب 71 % سود در نماد سدور : هدف چهارم              کسب 53 % سود در نماد سخاش : هدف سوم              کسب 40 % سود در نماد وتوشه : هدف چهارم              کسب 35 % سود در نماد کطبس : هدف چهارم              کسب 39% سود در نماد کروی : هدف پنجم              کسب 52 % سود در نماد لپارس : هدف اول              کسب 31 % سود در نماد کاما : هدف چهارم              کسب 142 % سود در نماد سمگا : هدف پنجم              کسب 42 % سود در نماد میهن : هدف پنجم              کسب 28 % سود در نماد کروی : هدف سوم              کسب 38 % سود در نماد بنیرو : هدف چهارم              کسب 32% سود در نماد وبشهر : هدف دوم              کسب 24 % سود در نماد کاما : هدف سوم              کسب 17 % سود در نماد وبیمه : هدف اول              کسب 22 % سود در نماد کطبس : هدف دوم              کسب 127 % سود در نماد سمگا : هدف چهارم              کسب 13 % سود در نماد غشان : هدف اول              کسب 18 % سود در نماد کروی : هدف دوم              کسب 17 % سود در نماد سغرب : هدف دوم              کسب 29 % سود در نماد وبوعلی : هدف دوم              کسب 25 % سود در نماد بنیرو : هدف سوم              کسب 46 % سود در نماد سخاش : هدف دوم              کسب 59 % سود در نماد رتاپ : هدف چهارم              کسب 54 % سود در نماد سدور : هدف دوم              کسب 44 % سود در نماد فباهنر : هدف چهارم              کسب 58 % سود در نماد ستران : هدف اول              کسب 12 % سود در نماد شکربن : هدف اول              کسب 37 % سود در نماد سخاش : هدف اول              کسب 16 % سود در نماد بنیرو : هدف اول              کسب 108 % سود در نماد سمگا : هدف سوم              کسب 51 % سود در نماد وپترو : هدف چهارم              کسب 48 % سود در نماد سدور : هدف اول              کسب 29 % سود در نماد میهن : هدف چهارم              کسب 81 % سود در نماد سمگا : هدف دوم              کسب 31 % سود در نماد فباهنر : هدف سوم              کسب 65 % سود در نماد سمگا : هدف اول              کسب 67 % سود در نماد ختوقا : هدف نهایی              کسب 73 % سود در نماد خگستر : هدف سوم              کسب 33 % سود در نماد کسعدی : هدف سوم              کسب 14 % سود در نماد البرز : هدف نهایی              کسب 18 % سود در نماد میهن : هدف اول              کسب 22 % سود در نماد ساراب : هدف اول              کسب 18 % سود در نماد وسپه : هدف نهایی              کسب 35 % سود در نماد خبهمن : هدف سوم              کسب 27 % سود در نماد سبجنو : هدف دوم              کسب 16 % سود در نماد قصفها : هدف اول              کسب 61 % سود در نماد خگستر : هدف دوم              کسب 73 % سود در نماد حتوکا : هدف سوم              کسب 25 % سود در نماد فباهنر : هدف دوم              کسب 25 % سود در نماد خبهمن : هدف دوم              کسب 23 % سود در نماد وانصار : هدف دوم              کسب 34 % سود در نماد رتاپ : هدف سوم              کسب 60 % سود در نماد حتوکا : هدف اول              کسب 44 % سود در نماد سشرق : هدف چهارم              کسب 53 % سود در نماد وسینا : هدف پنجم              کسب 24 % سود در نماد تاپیکو : هدف اول              کسب 36% سود در نماد ولصنم: هدف سوم              کسب 22 % سود در نماد وسپه : هدف اول              کسب 16% سود در نماد خبهمن: هدف اول              کسب 48 % سود در نماد وپارس : هدف اول              کسب 47 % سود در نماد وسینا : هدف چهارم              کسب 37 % سود در نماد ختوقا : هدف سوم              کسب 30% سود در نماد وپترو : هدف دوم              کسب 38% سود در نماد سشرق : هدف سوم              کسب 18% سود در نماد کسعدی : هدف اول              کسب 12 % سود در نماد وانصار : هدف اول              کسب 42% سود در نماد کچینی: هدف سوم              کسب 15% سود در نماد وبشهر : هدف اول              کسب 24% سود در نماد ولصنم : هدف دوم              کسب 28% سود در نماد سشرق : هدف دوم              کسب 35% سود در نماد وسینا: هدف سوم              کسب 35% سود در نماد کچینی: هدف دوم              کسب 23% سود در نماد ختوقا: هدف دوم              کسب 34% سود در نماد کرازی : هدف سوم              کسب 15% سود در نماد ختوقا : هدف اول              کسب 26% سود در نماد کگاز : هدف دوم              کسب 25 % سود در نماد رتاپ: هدف دوم              کسب 24% سود در نماد کرازی : هدف دوم              کسب 17% سود در نماد وبوعلی : هدف اول              کسب 16% سود در نماد وپترو: هدف اول              کسب 29% سود در نماد وسینا: هدف دوم              کسب 14% سود در نماد ولصنم: هدف اول              کسب 19% سود در نماد کرازی: هدف اول              کسب 16% سود در نماد کگاز: هدف اول              کسب 22% سود در نماد رتاپ: هدف اول              کسب 19% سود در نماد وسینا: هدف اول              کسب 30% سود در نماد حفاری : هدف اول              کسب 25% سود در نماد واتی : هدف اول               کسب 15% سود در نماد سبجنو : هدف اول              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 34% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 30% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 20% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 65% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 34% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 51% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 20% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 97% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 22% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 35% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 17% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 77% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 58% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 41% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 30% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 13% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 30% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 49% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 85% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 54% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 56% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 85% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 76% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 90% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 82% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 17% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 81% سود)              
نام کاربری :     پسورد :             مرا بخاطر بسپار     کلمه عبور را فراموش کرده ام   
دستاوردها

کسب نماد اعتماد الکترونیکی از مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت
بازده سیگنال ها
بازده آخرین سیگنال های ارائه شده:
---------------------------------------------
تبریک کسب 340% سود در نماد
سمگا : هدف دوازدهم
---------------------------------------------
تبریک کسب 42% سود در نماد
میهن : هدف پنجم
---------------------------------------------
تبریک کسب 28% سود در نماد
کروی : هدف سوم
---------------------------------------------
تبریک کسب 37% سود در نماد
بمیلا: هدف دوم
---------------------------------------------
جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش بازده سیگنال ها مراجعه فرمایید
اطلاعیه ها

به اطلاع کاربران گرامی می رسانیم
:

  مشاهده پاسخ  سوالات کاربران در بخش تالار گفتگو فقط برای  کاربرانی که عضو ویژه سایت هستند مقدور می باشد
---------------------------------------------
تمامي كالاها و خدمات اين وب سایت ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين
سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

خانواده پارسیان سهام 15 هزار نفره شد با تشکر از حمایت های شما عزیزان
تبلیغات
آمار سایت

تعداد اعضا امروز : 0
تعداد اعضا دیروز : 3
تعداد کل اعضا : 15157
آخرین عضو : ياسر قاسمي