بازده آخرین سیگنال ها :
بازدهی عالی غمارگ در نوسان روزانه 93/8/24              بازدهی نوسان های روزانه تاریخ 93/8/21              بازدهی نوسان های روزانه تاریخ 93/8/20              کسب 25 درصد سود در نماد ولساپا              کسب 18 درصد سود در نماد سکرد              کسب 50 درصد سود در نماد خزر              بازدهی نوسان های روزانه تاریخ 93/8/19              کسب 14/5 درصد سود در سیگنال هفتگی زنگان              بازدهی عالی نوسان های روزانه تاریخ 93/8/17              بازدهی نوسان های روزانه تاریخ 93/8/14              بازدهی نوسان های روزانه تاریخ 93/8/11              بازدهی نوسان های روزانه تاریخ 93/8/10              کسب 14 درصد سود در نماد کفرا :هدف چهارم              کسب 11 درصد سود در نماد کفرا :هدف سوم              کسب 9 درصد سود در نماد کفرا :هدف دوم              بازدهی نوسان های روزانه تاریخ 93/8/7              بازدهی نوسان های روزانه تاریخ 93/8/6              کسب 10 درصد سود در نماد خوساز: نوسان روزانه              کسب 7 درصد سود در نماد کفرا :هدف اول              بازدهی نوسان های روزانه تاریخ 93/8/5              کسب 11 درصد سود در نماد مداران              کسب 14 درصد سود در نماد تکشا: نوسان روزانه              کسب 15 درصد سود در نماد ارفع: سیگنال هفتگی              کسب 28 درصد سود در نماد رتکو              کسب 21 درصد سود در نماد بکاب              کسب 140 درصد سود در نماد کرازی              کسب 8 درصد سود در نماد خوساز (امروز) : نوسان ...              کسب 31 درصد سود در نماد خودرو              کسب 8/5 درصد سود در نماد کنیلو: نوسان روزانه              کسب 20 درصد سود در نماد خودرو              کسب 125 درصد سود در نماد کرازی              کسب 1300درصد(هزار و سیصد) سود در نماد سمگا              کسب 35 درصد سود در نماد خزامیا : هدف دوم              کسب 35 درصد سود در نماد خزامیا : هدف دوم              کسب 37 درصد سود در نماد خمحرکه : هدف دوم               کسب 18 درصد سود در نماد خکار: هدف دوم              کسب 94 درصد سود در نماد کرازی              کسب 1100درصد(هزار و صد) سود در نماد سمگا              کسب 87 درصد سود در نماد دامین: هدف دوم              کسب850 (هشتصدوپنجاه)درصد سود در نماد سمگا              کسب 19 درصد سود در نماد دجابر              کسب 13 درصد سود در نماد خکار              کسب 18 درصد سود در نماد خمحرکه              کسب 18 درصد سود در نماد خزامیا              کسب 10 درصد سود در نماد خساپا              کسب 15 درصد سود در نماد خودرو              کسب 26 درصد سود در نماد دکیمی              کسب 33 درصد سود در نماد داسوه              کسب 13 درصد سود در نماد فلامی              کسب 62 درصد سود در نماد شفارس              کسب 30 درصد سود در نماد لابسا : هدف چهارم              کسب 33 درصد سود در نماد ونفت : هدف دوم              کسب 18 درصد سود در نماد پلاسک هدف دوم              کسب 60 درصد سود در نماد دامین              کسب 60 درصد سود در نماد دامین              کسب 10 درصد سود در نماد بکاب              کسب 15 درصد سود در نماد چکارن در مدت 4 روز               کسب 30 درصد سود در نماد آکنتور              کسب12 درصد سود در نماد پلاسک : هدف اول              کسب 15 درصد سود در نماد چکارن در مدت 4 روز              کسب 21 درصد سود در نماد آکنتور              کسب 18 درصد سود در نماد شلعاب              کسب 24 درصد سود در نماد ونفت              کسب12 درصد سود در نماد وملت              کسب 8 درصد سود در مدت 3 روز در نماد مداران              کسب 18% سود در نماد لابسا: هدف سوم              کسب 14% سود در نماد لابسا: هدف دوم              کسب 10% سود در نماد حتوکا              کسب 18 % سود در نماد واتی : هدف دوم              کسب 340 % سود در نماد سمگا : هدف دوازدهم              کسب 37 % سود در نماد بمیلا: هدف دوم              کسب 196 % سود در نماد سمگا : هدف هشتم              کسب 178 % سود در نماد سمگا : هدف هفتم              کسب 31 % سود در نماد غشان : هدف پنجم              کسب 28 % سود در نماد غشصفا : هدف چهارم              کسب 51 % سود در نماد قصفها : هدف چهارم              کسب 80 % سود در نماد بنیرو : هدف پنجم              کسب 71 % سود در نماد سدور : هدف چهارم              کسب 53 % سود در نماد سخاش : هدف سوم              کسب 40 % سود در نماد وتوشه : هدف چهارم              کسب 35 % سود در نماد کطبس : هدف چهارم              کسب 39% سود در نماد کروی : هدف پنجم              کسب 52 % سود در نماد لپارس : هدف اول              کسب 31 % سود در نماد کاما : هدف چهارم              کسب 142 % سود در نماد سمگا : هدف پنجم              کسب 42 % سود در نماد میهن : هدف پنجم              کسب 28 % سود در نماد کروی : هدف سوم              کسب 38 % سود در نماد بنیرو : هدف چهارم              کسب 32% سود در نماد وبشهر : هدف دوم              کسب 24 % سود در نماد کاما : هدف سوم              کسب 17 % سود در نماد وبیمه : هدف اول              کسب 22 % سود در نماد کطبس : هدف دوم              کسب 127 % سود در نماد سمگا : هدف چهارم              کسب 13 % سود در نماد غشان : هدف اول              کسب 18 % سود در نماد کروی : هدف دوم              کسب 17 % سود در نماد سغرب : هدف دوم              کسب 29 % سود در نماد وبوعلی : هدف دوم              کسب 25 % سود در نماد بنیرو : هدف سوم              کسب 46 % سود در نماد سخاش : هدف دوم              کسب 59 % سود در نماد رتاپ : هدف چهارم              کسب 54 % سود در نماد سدور : هدف دوم              کسب 44 % سود در نماد فباهنر : هدف چهارم              کسب 58 % سود در نماد ستران : هدف اول              کسب 12 % سود در نماد شکربن : هدف اول              کسب 37 % سود در نماد سخاش : هدف اول              کسب 16 % سود در نماد بنیرو : هدف اول              کسب 108 % سود در نماد سمگا : هدف سوم              کسب 51 % سود در نماد وپترو : هدف چهارم              کسب 48 % سود در نماد سدور : هدف اول              کسب 29 % سود در نماد میهن : هدف چهارم              کسب 81 % سود در نماد سمگا : هدف دوم              کسب 31 % سود در نماد فباهنر : هدف سوم              کسب 65 % سود در نماد سمگا : هدف اول              کسب 67 % سود در نماد ختوقا : هدف نهایی              کسب 73 % سود در نماد خگستر : هدف سوم              کسب 33 % سود در نماد کسعدی : هدف سوم              کسب 14 % سود در نماد البرز : هدف نهایی              کسب 18 % سود در نماد میهن : هدف اول              کسب 22 % سود در نماد ساراب : هدف اول              کسب 18 % سود در نماد وسپه : هدف نهایی              کسب 35 % سود در نماد خبهمن : هدف سوم              کسب 27 % سود در نماد سبجنو : هدف دوم              کسب 16 % سود در نماد قصفها : هدف اول              کسب 61 % سود در نماد خگستر : هدف دوم              کسب 73 % سود در نماد حتوکا : هدف سوم              کسب 25 % سود در نماد فباهنر : هدف دوم              کسب 25 % سود در نماد خبهمن : هدف دوم              کسب 23 % سود در نماد وانصار : هدف دوم              کسب 34 % سود در نماد رتاپ : هدف سوم              کسب 60 % سود در نماد حتوکا : هدف اول              کسب 44 % سود در نماد سشرق : هدف چهارم              کسب 53 % سود در نماد وسینا : هدف پنجم              کسب 24 % سود در نماد تاپیکو : هدف اول              کسب 36% سود در نماد ولصنم: هدف سوم              کسب 22 % سود در نماد وسپه : هدف اول              کسب 16% سود در نماد خبهمن: هدف اول              کسب 48 % سود در نماد وپارس : هدف اول              کسب 47 % سود در نماد وسینا : هدف چهارم              کسب 37 % سود در نماد ختوقا : هدف سوم              کسب 30% سود در نماد وپترو : هدف دوم              کسب 38% سود در نماد سشرق : هدف سوم              کسب 18% سود در نماد کسعدی : هدف اول              کسب 12 % سود در نماد وانصار : هدف اول              کسب 42% سود در نماد کچینی: هدف سوم              کسب 15% سود در نماد وبشهر : هدف اول              کسب 24% سود در نماد ولصنم : هدف دوم              کسب 28% سود در نماد سشرق : هدف دوم              کسب 35% سود در نماد وسینا: هدف سوم              کسب 35% سود در نماد کچینی: هدف دوم              کسب 23% سود در نماد ختوقا: هدف دوم              کسب 34% سود در نماد کرازی : هدف سوم              کسب 15% سود در نماد ختوقا : هدف اول              کسب 26% سود در نماد کگاز : هدف دوم              کسب 25 % سود در نماد رتاپ: هدف دوم              کسب 24% سود در نماد کرازی : هدف دوم              کسب 17% سود در نماد وبوعلی : هدف اول              کسب 16% سود در نماد وپترو: هدف اول              کسب 29% سود در نماد وسینا: هدف دوم              کسب 14% سود در نماد ولصنم: هدف اول              کسب 19% سود در نماد کرازی: هدف اول              کسب 16% سود در نماد کگاز: هدف اول              کسب 22% سود در نماد رتاپ: هدف اول              کسب 19% سود در نماد وسینا: هدف اول              کسب 30% سود در نماد حفاری : هدف اول              کسب 25% سود در نماد واتی : هدف اول               کسب 15% سود در نماد سبجنو : هدف اول              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 34% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 30% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 20% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 65% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 34% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 51% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 20% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 97% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 22% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 35% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 17% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 77% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 58% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 41% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 30% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 13% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 30% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 49% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 85% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 54% سود)              تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 56% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 85% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 76% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 90% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 82% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 17% سود)               تبریک به اعضای پارسیان سهام(کسب 81% سود)              
نام کاربری :     پسورد :             مرا بخاطر بسپار     کلمه عبور را فراموش کرده ام   
دستاوردها

کسب نماد اعتماد الکترونیکی از مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت
بازده سیگنال ها
بازده آخرین سیگنال های ارائه شده:
---------------------------------------------
تبریک کسب 125% سود در نماد
کرازی
---------------------------------------------
تبریک کسب 1300% سود در نماد
سمگا
---------------------------------------------
تبریک کسب 87% سود در نماد
دامین
---------------------------------------------
تبریک کسب 20% سود در نماد
خودرو
---------------------------------------------
جهت اطلاع از بازده سایر سیگنال ها به بخش بازده سیگنال ها مراجعه فرمایید
 
اطلاعیه ها
     
خدمات پارسیان سهام:
سیگنال های ویژه در بازه های:
نوسان گیری
کوتاه مدت
میان مدت
بلند مدت
ارائه سبد های سهام
تحلیل های تکنیکال و بنیادی
مشاوره و تحلیل و بررسی سبد سهام شما
ارائه شایعات روزانه بازار
بررسی اطلاعیه های شرکت ها
آموزش
بخش ناظر بازار
---------------------------------------------
به اطلاع کاربران گرامی می رسانیم
:

  مشاهده پاسخ  سوالات کاربران در بخش تالار گفتگو فقط برای  کاربرانی که عضو ویژه سایت هستند مقدور می باشد
---------------------------------------------
تمامي كالاها و خدمات اين وب سایت ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين
سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

خانواده پارسیان سهام 15 هزار نفره شد با تشکر از حمایت های شما عزیزان
تبلیغات
آمار سایت

تعداد اعضا امروز : 6
تعداد اعضا دیروز : 12
تعداد کل اعضا : 15683
آخرین عضو : فاطمه کشاورز محمدیان